ساینده فوم دار – انواع

ساخت طیف گسترده ای از انواع برای تمام برنامه های سنباده زنی

ساینده های سیا انتخاب زیادی از مواد ساینده فوم دار ارائه می دهد. بسته به ابزار، کاربران می توانند بین رول، بلوک، نوار، پد ها و دیسک ها انتخاب نمایید.

پد استاندارد

پد تخت

بلوک استاندارد

بلوک ترکیبی

دیسک ها