ساینده های بدون بافت – حالت ها

ساخت بازه وسیعی از حالت ها برای تمامی ابزارهای سنباده کاری

ما می توانیم به شما حالت های مختلفی برای بازه وسیعی از ابزارهای سنباده کاری ارائه دهیم:
رول ها، صفحه ها، نوارها، دلتا و پولیگون، دیسک ها چرخ ضربه ای، تسمه ها و غیره

رول ها

نوارها

پدهای دستی زد شکل

نوارها

پد دستی

دلتا و پولیگون

دیسک ها

Discs

scm discs

Discs

siafix discs

Discs

siastrip discs

Flap wheels

Belts