ساینده های بدون بافت – تولید

هر آنچه می خواهید در مورد فیبرهای سوزن خورده و چگونگی تبدیلشان به ساینده های نوآورانه بدون بافت را بیابید.

تولید

فرآیند تولید با فیبرهای پایه شروع می شود. آنها پرداخت، سوزن خورده می شوند تا پارچه بدون بافت را تشکیل دهند. در مرجله دوم، پشتوانه با مخلوطی از عاملین نگهدارنده و دانه ها که درون پارچه نفوذ می کنند اسپری می شود.

فرآیند تولید:

مرحله اول: شروع به کار / اختلاط فیبرها
مرحله دوم: پرداخت پارچه
مرحله سوم: همپوشانی لبه
مرحله چهارم: سوزن کاری
مرحله پنجم: اسپری کاری
مرحله ششم: پوشش دهی پودر
مرحله هفتم: خشک کردن / بهبود و مراقبت
مرحله هشتم: رول کردن
مرحله نهم: اشباع سازی