زمینه های کاربرد – راهکار های سطحی برای همه

شرکت ساینده های SIA ابزارهای صیقل دهی مناسبی را برای آماده سازی نهایی محصولات خودرویی، چوبی، فلزی، و کامپوزیت ارائه می دهد.