شیشه – راه حل های ساینده برای چشم اندازی بی نقص

ترمیم سطح بی نقص شیشه با ابزار هایی شامل پخ کاری لبه پنجره های شیشه ای یا کابینت ها، خواستار همه جانبه تخصص، فناوری مناسب و سیستمی براس تولیداتیست که به خوبی مکمل یکدیگرند.