فیبر های نوری – راه حل های پرداخت برای پایانه های فرول

ساینده های سیا، ساینده های بسیار نرم را برای پولیش کاری پایانه های فیبر نوری و سرامیکی ارائه می دهد و بدین ترتیب بطور چشمگیری عملکرد نوری را ارتقا بخشیده و انتقال نور را به حد اکثر می رساند.

فرایند پولیش کاری مرحله ای مهم در تولید پایانه های فرول است. ساینده های سیا برای این منظور محصولات مفیدی را ارائه می دهد که کیفیتی استوار دارد.بهره وری هزینه ای بالا در محصولات فرول، توسط هماهنگ کردن مراحل جدتگانه کار بدست می آید. پیشنهادات ابزار زیر برای اکثر دسته های پولیش کاری استفاده می شوند. سیستم پولیش کاری با عملکرد بالای ما در تولید پایانه های با کیفیت که با استاندارد های جهانی مطابقت دارند به شما کمک خواهد کرد.

در فرایند پرداخت چه چیزی بدست می آید

  • عملکرد نوری ارتقا یافته
  • حد اکثر انتقال نوردر پایانه

کاربرد

  • پایانه های سرامیکی
  • پایانه های فیبر نوری