لوله و پروفیل ها – راه حل های ساینده برای سنگ کاری سطوح بصورت صاف یا بی مرکز

سیا ابرسیوز به حرفه ای های فلزکاری مانند نرده سازان، رنج جامعی از ساینده ها را برای سنگ کاری بدون مرکزیت لوله ها، سنگ کاری سطوح صاف پروفیل های چهار گوش، ترمیم جای جوشکاری، پرداخت صیقلی لوله ها و پروفیل های چهارگوش، برداشتن پلیسه های جوش، باف دادن به سطوح و غیره را پیشنهاد می کند.