چرم – راه حل های ساینده برای ظاهری شیک

برای تولید کتتدگان لباسهای چرمی از قبیل کفش، کیف، کمربند و صندلی، ساینده های سیا به دست اندر کاران ساخت و پرداخت سطوح داخلی و خارجی چرم، برداشت راحت تفاله های چسبنده چرم و یک پرداخت نهایی همگون را عرضه می دارد.