ابزارهایی برای تمامی نیازهای سنباده کاری شما

سیستم اثبات شده سطح شامل سنباده ها، ماشین آلات و لوازم جانبی، متخصصان پرداخت سطح و پلاستیک ها را به وسیله راه حل های مناسب برای برنامه هایی با بازه آغاز لبه ها تا پرداخت بسیار ریز و پولیش کاری حمایت می کند.

حمل و نقل

ساخت:

 • آغاز لبه ها
 • کلید بندی
 • سنباده کاری پر کننده اولیه
 • پرداخت/ پولیشکاری

تعمیر:

 • سنباده کاری پر کننده
 • سنباده کاری پر کننده اولیه
 • حذف غبار موجود
 • پرداخت بسیار ریز اولیه تا پولیش کاری

انرژی بادی

ساخت:

 • تراشیدن لبه ها بعد از برش
 • آغاز حفره های دریل شده، تنظیم به اندازه حفره های دریل شده
 • کلید بندی مفاصل
 • سنباده کاری کاستی ها از قبیل حفره های پین
 • کلید بندی و تراش صاف سطوح زبر

تعمیر :

 • سنباده کاری تعمیراتی ها
 • تراش تخت / سنباده کاری خوب پر کننده های اپوکسی

صنایع خودروسازی

ساخت:

 • آغاز
 • سنباده کاری قطعات جدید
 • سنباده کاری اولیه پر کننده
 • پرداخت/ پولیش کاری

تعمیر:

 • سنباده کاری
 • سنباده کاری پر کننده
 • سنباده کاری پر کننده اولیه
 • حذف عیوب

دریایی

ساخت

 • آغاز لبه قالب ریخته گری
 • آغاز لبه ها در مکان های دور از دسترس
 • سنباده کاری زبر پر کننده های تولیه/ پوشش ژلی
 • سنباده کاری نرم پر کننده ها/ پوشش ژلی
 • آماده سازی/ تعمیر قالب نگاتیو
 • پولیش کاری قالب نگاتیو

تعمیر

 • حذف کردن نفوذ
 • تراش تخت مناطق بزرگ
 • پرداخت بسیار ریز اولیه تا پولیش کاری
 • پولیش کاری/ پرداخت برای یک نتیجه بسیار درخشان