تجهیزات ورزشی – راه حل های ساینده برای لوازم ورزشی و تفریحی

سیا ابرسیوز برای ترمیم سطوح فلزات و مواد ترکیبی مورد استفاده سازندگان لوازم ورزشی مانند دوچرخه و قطعات آن، چوب هاکی، راکت تنیس و چوبهای گلف، چوب اسکی و اسنوبورد ها راه حل های خود را پیشکش می نماید.