جراحی – راه حل هایی برای تکمیل ایمپلنت ها و ابزار های جراحی

برای سازندگان امپلنت و وسایل جراحی، سیا ابرسیوز، راه حل های بی نقصی برای کاربرد های فلز کاری مانند برداشتن براده های قالب گیری و پرداخت نهایی سطوح ارائه میکند.