ساخت و ساز و قلز کاری – راه حل های ساینده برای ابزار های فلز کاری

ساینده های سیا ساخت و ساز فلزی در بخشهای پل سازی و ساختمان سازی ارائه می دهد. ساینده هایی بی نقص برای ابزار های فلزکاری از قبیل آماده سازی برای جوشکاری یا هموار سازی درز های جوش.