مخازن – راه حل های ساینده برای تانکر ها، سیلو ها و آسانسور ها

ساینده های سیا برای سازندگان مخازن ساینده هایی کاملا هماهنگ برای حدف کارامد درزهای جوش و برای بافت سطح در بخشهایی از قبیل صنعت مواد شیمیایی و غذایی ارائه می دهد.