پنل ها – راهکارهای ساینده با کمک تسمه های عریض با فناوری بالا

سیا ابرسیوز پاسخ کاملی برای هر نیاز سنباده کاری کارخانه های سازنده پنل های با پایه چوب، پنل های چوبی چند لایه، تک لایه وپنل های معدنی با توجه به کیفیت سطح، دوام و ماندگاری و مقاومت مکانیکی آنها.

بخش پنل های ما فراهم کننده نیازهای سازندگان صنعتی پنل های با پایه چوب، پنل های چوبی چند لایه، تک لایه وپنل های معدنی، برای داشتن پرداخت سطحی بی نقص. تسمه های پهن و بخشبندی شده سیاپان دقیقا دستورات کاربر را با توجه به کیفیت سطح، دوام و ماندگاری و مقاومت مکانیکی پنل ها، اجرا می کند.