کشتی سازی – راه حل های ساینده برای کشتی سازان، اسکله ها و شرکت های کشتی رانی

ساینده های سیا برای سازندگان مخازن ساینده هایی کاملا هماهنگ برای حدف کارامد درزهای جوش و برای بافت سطح در بخشهایی از قبیل صنعت مواد شیمیایی و غذایی ارائه می دهد.