سلامتی شما در درجه اول اهمیت برای ما قرار دارد

ما باید اطمینان حاصل کنیم که شما در محیطی ایمن فعالیت میکنید و همه دانسته های این امر را در یک جا فراهم کرده ایم

امنیت و شفافیت در تمام فیلد های تجاری به صورتی گسترده اهمیت پیدا کرده اند. ما نیز با افزودن اطلاعات وابسته به موضوعات ایمنی در محصولاتمان به این مهم پایبند شدیم. برای همین اینجا به همراه اطلاعات محصول، دیتاشیت ها و راهکارها و پیشنهاد های ایمنی از FEPA و VDS ارائه داده ایم که همه زوایای ایمنی در این شغل را پوشش می دهند