انجمن تجارت FEPA

شرکت sia Abrasives نیز به عنوان یک عضو فعال در FEPA که یک انجمن صنفی اروپایی برای تولید کنندگان است و استاندارد های مختلفی را نشر و توسعه می دهد، مستندات و پیشنهاد هایی در زمینه ایمنی در صنعت پرداخت ارائه داده است

United Kingdom

Safety recommendations for the use of abrasive products