انجمن تجارت VDS

شرکت sia Abrasives یک عضو فعال انجمن صنفی VDS است که بزرگترین جامعه اروپایی در صنعت پرداخت به شمار می رود و همه گروه های تکنیکی و حرفه ای را در این زمینه پشتیبانی می کند

United Kingdom