ساینده های فوم دار

پوششی فوم دار در انواع حالت ها و سختی ها با دانه های ساینده پوشش داده شده حداکثر انطباق را تضمین می کند.

فوم های ما ایده ال برای قسمت هایی هستند که دور از دسترسند و یا روی سطح پروفیل ها قرار گرفته اند، چون همی می توانند تا شوند بدون اینکه بشکنند هم پرداختی یکدست بدون خش را تضمین می کنند

وقتی با استفاده از فوم ها سنباده کاری می کنید، تمرکز شما نه تنها بر برداشتن هر چی بیشتر مواد زائد است، بدست اوردن یک سطح صاف و یکنواخت برای رنگ کاری و وارنیش اولویت شما به حساب می آید. اگر هدف شما به دست آوردن یک قطعه عالی است بدون کمترین میزان خش یا عمق،افزودن یک فشار دو بعدی روی سطح با کاغذ سنباده کافی نیست، برای مثال وقتی از سنباده های کاغذی استفاده می کنید به جای فشار ساده باید یک حرکت سه بعدی را ایجاد کنید. این فشار سه بعدی توسط فوم ها به دست می آید مخصوصا در زمان برخورد با رزین ها. این مورد به شما کمک می کند که روی محور z فشار همسانی وارد کنید. خاصیت این امر هست: سنباده بیش از حد یا کمتر از یک حد از روی سطح برداشت نمی کند. مانند اینکه کمترین میزان برداشت زائد اتفاق می افتد و هیچ ضرری به لبه ها وارد نشود به جای آن سطحی یکدست خواهیم داشت