مبلمان – راه حل های ساینده برای زندگی زیبا

ترمیم سطح با فناوری بالای پنل های جانبی، پوشش ها، ویترین و قفسه ها در صنعت مبلمان خواستار همه جانبه تخصص، فناوری صحیح و سیستمی برای تولیدی است که به خوبی یکدیگر را تکمیل میکنند.