کویل و ورق های فلزی – راه حل های ساینده برای ترمیم سطح

ساینده های سیا بازه وسیعی از سنباده ها را برای پرداخت سطح و پولیش کاری اشکال متنوعی از کویل و ورق های فلزی را ارایه می دهد.